Megahertz to Terahertz (MHz to THz) converter


1 MHz (Megahertz) is equivalent to 1E-06 THz (Terahertz)Excel formula to convert MHz to THz


ABC
1MegahertzTerahertz
2 1 =A2*1E-06
3

 Download Excel Template to convert Megahertz to Terahertz

Conversion Table from Megahertz to Terahertz

Megahertz Terahertz
1 1E-06
2 2E-06
3 3E-06
4 4E-06
5 5E-06
6 6E-06
7 7E-06
8 8E-06
9 9E-06
10 1E-05
11 1.1E-05
12 1.2E-05
13 1.3E-05
14 1.4E-05
15 1.5E-05
16 1.6E-05
17 1.7E-05
18 1.8E-05
19 1.9E-05
20 2E-05