Conversione di Millimetri in Micrometri (mm in µm)


1 mm (Millimetri) equivale a 1000 µm (Micrometri)Formula Excel per convertire mm a µm

Tabella di conversione da Millimetri in Micrometri

Millimetri Micrometri
1 1000
2 2000
3 3000
4 4000
5 5000
6 6000
7 7000
8 8000
9 9000
10 10000
11 11000
12 12000
13 13000
14 14000
15 15000
16 16000
17 17000
18 18000
19 19000
20 20000