Feet to Nautical miles (ft to nmi) converter


1 ft (Feet) is equivalent to 0.000164578833693305 nmi (Nautical miles)Excel formula to convert ft to nmi


ABC
1FeetNautical miles
2 1 =A2*0.000164578833693305
3

 Download Excel Template to convert Feet to Nautical miles

Conversion Table from Feet to Nautical miles

Feet Nautical miles
1 0.000164578833693305
2 0.000329157667386609
3 0.000493736501079914
4 0.000658315334773218
5 0.000822894168466523
6 0.000987473002159827
7 0.00115205183585313
8 0.00131663066954644
9 0.00148120950323974
10 0.00164578833693305
11 0.00181036717062635
12 0.00197494600431965
13 0.00213952483801296
14 0.00230410367170626
15 0.00246868250539957
16 0.00263326133909287
17 0.00279784017278618
18 0.00296241900647948
19 0.00312699784017279
20 0.00329157667386609